Ключові елементи бюджетної підтримки

 

 

Для оцінки моливості надання бюджетної підттримки  немає жорстких планів чи визначень, однак є сім ключових елементів (умов), за відповідності яким можливе надання БПГ.

1)     Наявність стратегії або програми розвитку галузі, яка визначає, що саме і в який спосіб уряд має намір досягти у цій галузі – відокремленя фуекції державного регулювання від функцій  надання послуг, визначення ролі недержавних чинників та описанням необхідних інституційних реформ тощо. Політику чи  стратегію корисно ваизначати у щорічно чи частіше розроблюваних детальних планах дій, які б містили узгоджені пріорітети діяльності.

 

2)      Державний бюджет галузі та його середньострокова перспектива. Річний бюджет галузі має чітко відображати галузеві пріоритети та стратегії. Галузевий підхід передбачає розробку бюджету згідно політики, яка враховує всі ресурси галузі, спираючись на реальні середньострокові плани видатків галузі; в ідеалі це стане частиною послідовного державного підходу до планування середньострокових бюджетних видатків.

3)      Ефективний механізм координації донорів та галузі під герівництвом держави  передбачає: i) координацію зацікавлених державних стрктур, включаючи урядові (центральні державні установи та інші зацікавлені міністерства та органи влади) та нецрядові організації; ii) координацію з донорами та донорів між собою для покращання зовнішньої допомоги розвиткові конкретної галузі.

4)      Суспільні інститути та розбудова наявної дієвості. Цей пунт тісно пов’язанний з державною реалізацією стратегії розитку галузі. Зацікавленість у спроможності держави реалізовувати намічені плани завжди була однією з рушійних сил галузевого підходу зовнішньої допомоги. Стратегія розвитку галузі передбачає наявність адекватного плану розбудови інституційної дієвості у забезпеченні її належної реалізації.

5)      Система оцінки/моніторингу результативності стратегії/програми.  Цей напрямок зосереджує увагу на запланованих та фактично отриманих результатах і часто включає систему оцінки виконання стратегії/програми ефективності галузі (ОЕГ), яка включає вхідні та вихідні показники, індикатори результативнисті та можливо впливу. Ця система має на меті переодичний моніторинг досягненя результатів у реалізації стратегії розвитку галузі.

6)      Стабільна та передбачувана макроекономічна політика, забезпечує стабільне середовище для розвитку галузі, а також передбачувану наявність ресурсів розвитку.

7)      Ефективне управління державними фінансами. Ефективне управління державними фінансами надає можливість відобразити політичні пріорітети у бюджетних асигнуваннях, сприяє прозорості бюжетних процедур та  ефективності співвідношення ціна/якість на внутрішньому ринку та в державних видатках, а також забезпечує чітку бюджетну дісципліну.

Слід зазначити, що два останні пункти здебільшого є звичайними для всіх галузей та для держави в цілому, а аналіз пунктів 1-5 проводиться для кожної галузі окремо.